Peygamber aras?nda ilk inanan, peygamber efendimizle ilk namaz k?lan

Peygamber efendimizin
damad?, dördüncü halife Hz. Ali, sabah namaz?n? k?lmak için gitti?i camide
Haricilerden Abdurrahman ibni Mülcem’in sald?r?s?yla ?ehit edildi.

Peygamberin damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz.
Ali, hicretten yirmi iki y?l önce do?du?u rivayet edilmektedir (m. 600). Babas?
Ebu Talip, annesi Fat?ma b. Esed bin Ha?im’dir. Ebu Talip’in en küçük o?ludur.
Peygamberimiz Mekke’de ba? gösteren k?tl?k üzerine onu himayesine ald? ve be?
ya??ndan hicrete kadar yan?nda büyüttü. ?mam Ali, peygamberimize ilk iman
edenlerdendi. ?man etti?inde ya?? sekiz veya dokuzdu.  Çocuklar aras?nda ilk inanan, peygamber
efendimizle ilk namaz k?lan kimse oldu?u fikrinde âlimler ittifak etti. Hz
Ali’nin hicretten önce hayat? hakk?nda fazla bilgi yoktur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?MAM AL? ALLAHIN
ASLANIYDI

Mekke mü?riklerinin eziyetleri ve cefalar? artmaya ba?lad?, Hz.
Muhammed’i öldürme planlar? haz?rlamaya kadar gittiler. Bunun üzerine hicret karar?
alan peygamberimiz, Mekke mü?riklerini ?a??rtmak amac?yla yata??na Ali’yi
yat?rd?. Hz Ali, Mekkeli mü?riklerin suikast planlar?n?n akim kalmas?yla
Resulullah’?n k?z? Fat?ma ve kendi annesi Fat?ma ile Kuba’da Hz Peygambere
yeti?ti. Medine’ye vard?klar?nda ise Mekkeli ve Medineliler aras?nda yap?lan
karde?lik seçimlerinde peygamberimiz, Ali’yi kendisine karde? seçti. Hicretin
ikinci y?l?n?n son ay?nda Hz. Muhammed’in k?z? Fat?ma ile evlendi. Bu
evlilikten Hasa, Hüseyin, Muhsin (ölü do?du), Zeynep ve Ümmü Külsüm ad?nda
çocuklar? oldu.

Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber sava?lar? olmak üzere
hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere kat?ld?. Kat?ld??? sava?larda
yaralanmas?na ra?men büyük kahramanl?klar göstererek peygamber efendimizi çok
iyi korudu. Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan olarak kulland? ve
seferin zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çal?nmas?nda büyük pay sahibi
oldu. ?mam Ali, Hz. Peygambere vahiy katipli?i yapt?, Hudeybiye Antla?mas?’n? o
yazd?. Mekke’nin fethinden sonra Kabe’de ki putlar? y?kma görevi ona verildi.

HAL?FEL?K ATE?TEN B?R
GÖMLEK OLDU

Hz. Peygamber’in vefat?nda cenazesinin y?kanmas?, benzeri
hizmetlerini Hz. Ali ile yak?n akrabalar? yapt?. Bu s?rada Beni Saide avlusunda
toplanan ensar ve muhacirler Hz. Ebubekir’i halife seçince Ali ona, Hz.
Fat?ma’n?n alt? ay sonra gerçekle?en vefat?na kadar biat etmedi. Hz. Ali ilk üç
halifeye ilmi bilgi birikimi ile f?khi meselelerde dan??manl?k yapt?.

Hz. Osman’?n ?ehadetinden sonra halife olan ?mam Ali’nin en
önemli konusu asilerin cezaland?r?lmas?yd?. Ancak ortada bir katil yoktu.
Say?lar? binlerce ki?iyi bulan bir kalabal?k ‘Osman’? hepimiz öldürdük’
diyorlard?. Bu kaos ortam?nda Hz. Ali, ?am Valisi Muaviye ile S?ffin,
peygamberimizin e?i Hz. Ai?e ile Cemel sava??n? gerçekle?tirdi. Bu sava?ta her
iki taraftan Müslümanlar hayat?n? kaybetti.

Hz. Ali, sabah namaz?nda Abdurrahman ?bni Mülcem’in suikast?
sonucu m. 23 Ocak 661’de ?ehit edildi.